Miljö & kvalitet

"JJ Copyservice skall bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom ett aktivt kretsloppstänkande"

Kvalité

JJ Copyservice skall leverera lösningar som skapar största möjliga

totalnytta för kunderna.

 

Det gör vi genom att :

• sätta kunden i fokus och anpassa vår leverans till dennes behov

• föreslå de lösningar som är mest förmånliga för kunden med hänsyn till

projektets hela livslängd

• leverera utrustning med hög tillförlitlighet och låga drift- och

underhållskostnader

• ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra

samarbetspartners

• ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats

• fullgöra våra åtagande med rätt kvalitet och i rätt tid

• engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund och projekt blir

en god referens

 

Det skall finnas en ambition inom företaget att göra rätt från början och hela vägen till kunden, vilket skall utmynnas i bättre lönsamhet för alla.

 

 

Miljö

Vi skall inte bara sträva efter att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss, utan ligga i framkant då det gäller miljö.

Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och sträva efter att ständigt förbättra våra processer.

Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.

 

Målet är att arbeta för en hållbar utveckling med att minska avfallet genom effektiv användning av resurser, undvika utveckling av ny teknologi som förorenar miljön, samt minimera belastningen på miljön i varje fas av produktens livscykel.

COPYRIGHT © 2014 | ALL RIGHTS RESERVED | BY MABÄCKDESIGN